O programie

Kierunek Kultura to wieloetapowy program będący częścia Mazowieckiego Obserwatorium Kultury skierowany do instytucji kultury, samorządów oraz organizacji pozarządowych na Mazowszu. Wspiera budowanie przestrzeni dla międzyinstytucjonalnej współpracy, wskazuje, jak wykorzystać potencjał ekonomiczny i społeczny tkwiący w kulturze i jak zachęcać lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu. Dostarcza narzędzia pracy projektowej oraz prezentuje dobre praktyki w działalności kulturalnej.

Program został zainicjowany poprzez ogłoszenie Konkursu Mazowsze: Kierunek Kultura oraz zorganizowanie Konferencji w dniach 5-6 marca 2009 r. Podsumowanie Konferencji oraz rozwinięcie podejmowanych na niej tematów stanowiła publikacja Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę. Znalazły się w niej zarówno materiały konferencyjne, jak i wywiady, prezentacje, artykuły dotyczące roli kultury w rozwoju lokalnym, promocji, marketingu miejsc.

W latach 2009-2010 zorganizowano na terenie województwa mazowieckiego Warsztaty Kultura tworzy rozwój. Pierwszy pilotażowy Warsztat odbył się w subregionie południowym pod koniec 2009 roku. W 2010 roku przeprowadzono trzy bloki warsztatowe dla kolejnych subregionów Mazowsza: północnego, wschodniego i zachodniego. Ich celem było m.in. stworzenie forum wymiany doświadczeń między działaczami kulturalnymi z różnych ośrodków, zwiększenie umiejętności twórczego planowania inicjatyw, zintegrowanie i zaktywizowanie uczestników do nowych, twórczych  działań, przekazanie umiejętności dotyczących takiego konstruowania wniosków o dotację, które pozwoli realizować inicjatywy naprawdę atrakcyjne i stwarzające perspektywy rozwoju.

W 2011 roku zorganizowano Warsztaty Mazowieccy Liderzy Kultury, skierowane do najaktywniejszych uczestników poprzednich Warsztatów. Ich celem było wzmocnienie i pogłębienie kompetencji lokalnych Liderów wyłonionych w toku projektu Kierunek Kultura.

W 2011 roku zrealizowano także projekt MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa, który składał się z trzech etapów: Warsztatów, samodzielnej pracy uczestników w społeczności lokalnej oraz seminarium podsumowującego. Jego celem było wzmocnienie istniejących i potencjalnych centrów regionalnych oraz zbudowanie przestrzeni komunikacji między nimi. Projekt pozwolił także zapoznać się z ich specyfiką, wskazać mocne punkty i możliwe pola działania.

Podsumowaniem programu realizowanego w latach 2009-2011 jest publikacja Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Stanowi ona zbiór dotychczas poruszanych tematów z dziedziny animacji i edukacji kulturalnej. Na drugą część książki składają się opisy i podsumowania dotychczasowych działań prowadzonych w ramach programu Kierunek Kultura od 2009 roku.

W latach 2009-2011 program był realizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Biurem Kultury m.st. Warszawy. 

W 2012 roku kontynuowaliśmy programu, ale na nowym polu, badawczym. Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów: badawczego, w którym analizowaliśmy wybrane zagadnienia oraz animacyjnego, w ramach którego przeprowadziliśmy we współpracy z zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu mikroprojekty skupiające się wokół poruszanych w badaniu problemów. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2013 roku kontynuujemy badania w tych samych wybranych powiatach. Tym razem skupimy się na mieszkańcach badanych miejscowości, a najbardziej na tych, których określiliśmy jako "nieuczestnicy". Podobnie jak w 2012 roku projekt został uzupełniony o działania animacyjne i wydarzenia kulturalne realizowane we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury.

Poniżej struktura czasowo-przestrzenna programu Kierunek Kultura, autor W. Kłosowski.

Struktura czasowo-przestrzenna programu Kierunek Kultura, aut. W. Kłosowski