MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM KULTURY

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to program badawczo-animacyjny, w ramach którego będziemy gromadzili wiedzę na temat kultury na Mazowszu – tej oficjalnej, instytucjonalnej oraz kultury nieoficjalnej, oddolnej. W ramach programu będziemy również prowadzili różnorodne badania m.in. uczestnictwa w kulturze, współpracy i sieciowania w działalności kulturalnej, kompetencji kadr kultury, mechanizmów i praktyk zarządzania kulturą. Nieodłączną częścią Obserwatorium Kultury będzie także realizacja działań animacyjnych we współpracy z podmiotami działającymi na Mazowszu. Rezultatem działania programu w kolejnych latach będzie stworzenie portalu Mazowiecka Platforma Kultury, który stanie się bazą wiedzy o kulturze na Mazowszu umożliwiającą analizy i porównania zarówno między gminami i powiatami, jak i pomiędzy województwami.

Mazowieckie Obserwatorium Kultury wyrasta z naszych wcześniejszych działań, przede wszystkim z programu Kierunek Kultura, w ramach którego w 2012 roku przeprowadziliśmy badania w wybranych powiatach województwa mazowieckiego. Opierając się na wynikach tych badań oraz doświadczeniach zdobytych podczas realizacji innych projektów chcemy zbudować szeroki program informacyjny, badawczy i animacyjny umożliwiający monitorowanie i obserwację działalności kulturalnej na Mazowszu i jej przemian. Chcemy stworzyć narzędzia zbierające informacje o podmiotach działających w dziedzinie kultury, ich typach, prowadzonych przez nie rodzajach działań, sposobach finansowania, współpracy, partnerstwie i sieciowaniu oraz badaniach prowadzonych zarówno przez same podmioty jak i przez instytucje i osoby zewnętrzne.

Program Mazowieckie Obserwatorium Kultury będzie prowadzony trzema ścieżkami:

  • gromadzenie i systematyzowanie wiedzy i informacji na temat podmiotów działających w kulturze oraz zrealizowanych i obecnie prowadzonych badań dotyczących działalności kulturalnej w województwie mazowieckim;
  • prowadzenie samodzielnych badań nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą kulturą, animacją kultury i edukacją kulturalną, żywym uczestnictwem w kulturze, sposobem funkcjonowania organizacji kulturalnych, kompetencjami kadr kultury m.in. w kontekście tworzenia warunków do żywego uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych Mazowsza;
  • prowadzenie działań animacyjnych, na które będą się składały warsztaty, panele dyskusyjne i seminaria m.in. popularyzujące ideę żywego uczestnictwa w kulturze prowadzone dla osób działających w polu kultury oraz działania realizowane na Mazowszu we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Rezultatem działania Mazowieckiego Obserwatorium Kultury w kolejnych latach będzie stworzenie portalu Mazowiecka Platforma Kultury zawierającego przejrzyste i zebrane w jednym miejscu informacje o instytucjach i organizacjach kulturalnych działających na Mazowszu. Portal będzie prezentował prowadzone na Mazowszu działania w dziedzinie kultury, ich rodzaje, charakter, zasięg oraz przemiany. Będą na nim zamieszczane także wyniki i analizy badań prowadzonych w ramach programu oraz dane na temat badań wcześniejszych. Portal ma stwarzać możliwość porównywania różnorodnych informacji i baz danych dotyczących organizacji kulturalnych, uczestnictwa w kulturze oraz działań i zjawisk kulturalnych na Mazowszu. Ma być także forum prezentacji dobrych praktyk, ciekawych projektów oraz wymiany doświadczeń, co w przyszłości doprowadzi do stworzenia i umocnienia sieci organizacji działających w kulturze. Chcemy także, aby portal służył jako informator i kalendarium wydarzeń kulturalnych na Mazowszu.