Warsztaty

KULTURA TWORZY ROZWÓJ

Pierwszy, pilotażowy Warsztat Kultura tworzy rozwój – Warsztaty dla lokalnych liderów zmian odbył się w subregionie radomskim. Jego celem było zainicjowanie w środowiskach lokalnych województwa mazowieckiego faktycznego włączenia kultury do lokalnych strategii rozwoju. Warsztaty prowadzili: Ilona Iłowiecka-Tańska oraz Wojciech Kłosowski.

Warsztaty były adresowane równolegle do trzech grup lokalnych beneficjentów:
• osób kierujących instytucjami kultury i współkształtujących ich program,
• artystów, twórców i animatorów kultury, liderów społecznych i działaczy organizacji,
• przedstawicieli samorządu lokalnego: radnych aktywnych w komisjach kultury, urzędników odpowiedzialnych za sprawy kultury w gminie, przedstawicieli władz lokalnych.

Wszystkich tych beneficjentów traktowano jako potencjalnych liderów zmian w społeczności lokalnej. Ważną zasadą było uczestnictwo w warsztatach przedstawicieli wszystkich trzech grup z danej gminy, co miało umożliwić zainicjowanie podczas warsztatów faktycznego partnerstwa lokalnego na rzecz strategicznej roli kultury.

Cykl rozpoczynał warsztat inicjujący, który odbył się w dniach 19-21 listopada 2009 r. Uczestnicy analizowali i dyskutowali m.in. następujące zagadnienia:
• Co to jest rozwój lokalny?
• Jak wyglądają działania na rzecz kultury w naszej społeczności?
• Analiza lokalnych „aktorów kultury” i wpływu ich potrzeb na istniejące struktury
• O lokalnym partnerstwie strategicznym

Następnie po miesięcznej przerwie miał miejsce drugi etap warsztatowy: warsztat podsumowujący w dniach 10-12 grudnia 2009 r.

Kontynuacją był cykl Warsztatów Kultura tworzy rozwój, który odbył się w trzech subregionach Mazowsza na przełomie września i października 2010 roku. Ich celem było m.in. stworzenie forum wymiany doświadczeń między działaczami kulturalnymi z różnych ośrodków, zwiększenie umiejętność twórczego planowania inicjatyw, zintegrowanie i zaktywizowanie uczestników wokół pomysłów na nowe działania, przekazanie umiejętności dotyczących takiego konstruowania wniosków o dotację, które pozwoli realizować inicjatywy naprawdę atrakcyjne i stwarzające perspektywy rozwoju. Warsztaty prowadzili: Ilona Iłowiecka-Tańska, Zbigniew Mieruński, Wojciech Kłosowski i Michał Pawlęga.

Cały program szkoleniowy realizowany w 2010 roku miał następujące cele:

Warsztat pierwszy, tzw. warszawski – „odkrywanie potencjału, poszukiwanie możliwości”

  1. Stworzyć forum wymiany doświadczeń między działaczami kulturalnymi z różnych ośrodków i działaczami i animatorami z Warszawy; przeprowadzić taką integrację grupy, aby w rezultacie było wiadomo, z kim i w jakiej dziedzinie można współpracować i jakie rozwiązania dotyczące codziennej pracy przyjmują różni, zebrani w projekcie, działacze kultury.
  2. Zwiększyć umiejętność twórczego planowania inicjatyw: pokazać jak planować działalność kulturalną jako proces, który może długofalowo angażować ludzi i przynosić bardziej wartościowe rezultaty niż „styl eventowy”, który polega na czasem spektakularnych, ale szybko i bez śladu przemijających, akcjach.
  3. Zintegrować i zaktywizować uczestników wokół pomysłów na nowe działania: doprowadzić do powstania konkretnego planu realizacji inicjatyw, które spełniałyby warunki takie jak twórcze zaangażowanie mieszkańców, możliwość rozwoju pomysłu w ciągu najbliższych lat.

Warsztat drugi, w regionach: „planowanie przede wszystkim”

  1. Przekazać umiejętności dotyczące takiego pisania wniosków o dotację, które pozwoli realizować inicjatywy naprawdę atrakcyjne i stwarzające perspektywy rozwoju.
  2. Poddać analizie możliwości sfinansowania tych projektów.
  3. Przygotować plan działania na rzecz nowej inicjatywy kulturalnej, łączącej partnerów w funkcjonalne partnerstwo, na czele którego będzie stał silny, inspirujący lider.

Uczestnicy Warsztatów wzięli ponad to udział w spotkaniach z animatorami kultury (Januszem Byszewskim, Moniką Weychert-Waluszko, Ewą Chomicką, Ewą Zbroją, Anną Ciecierską), którzy opowiadali o swoich doświadczeniach, dobrych praktykach, problemach, jakim muszą stawić czoła i sposobach na ich rozwiązanie.