KIERUNEK KULTURA 2012

Projekt Kierunek Kultura 2012 składał się z dwóch podstawowych modułów: badawczego, w którym przeanalizowane zostały wybrane zagadnienia oraz animacyjnego, w ramach którego przeprowadziliśmy we współpracy z animatorami oraz zainteresowanymi organizacjami działającymi w sferze kultury na Mazowszu działania animacyjne, wydarzenia artystyczne oraz warsztaty (mikroprojekty).

W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostały badania na terenie wybranych powiatów województwa mazowieckiego. Celem tego etapu było określenie i opisanie istniejącego stanu, a jednocześnie pogłębienie zagadnienia. Na podstawie danych zebranych podczas badań jakościowych, m.in. wywiadów pogłębionych opracowana została ankieta, o wypełnienie której poprosiliśmy podmioty działające w dziedzinie kultury na terenie Mazowsza. Badania prowadził Zespół Badawczy w składzie: dr Magdalena Dudkiewicz, Karol Wittels (koordynator badań terenowych), Michał Bargielski, Anna Czyżewska, Anna Koc-Wittels, Katarzyna Kułakowska oraz Ośrodek Ewaluacji.

Współpraca: Fundacja Obserwatorium.

Drugim etapem było przeprowadzenie działań animacyjnych (mikroprojektów) w wybranych powiatach we współpracy z instytucjami i animatorami działającymi na Mazowszu. Do udziału w tej części zaprosiliśmy praktyków działający w obszarze edukacji i animacji kulturalnej oraz organizacje działające w dziedzinie kultury na terenie wybranych powiatów województwa mazowieckiego. Działania były prowadzone m.in. metodą Nowej Kultury, która zakłada pracę w środowisku lokalnym opartą o cykl prezentacji oryginalnych dokonań artystycznych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach. Założeniem metody jest zwrócenie uwagi na ukryty, zaburzony ład przestrzenny, nieodkrytą, przekłamaną lub zapomnianą historię, zagubioną tożsamość, marazm i niemoc, ale przede wszystkim na potencjał miejsc i ludzi. Działania animacyjne metodą Nowej Kultury prowadził Marek Sztark wraz z organizacjami działającymi w wybranych powiatach: Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT, Stowarzyszeniem "Akademia Łucznica" oraz Żuromińskim Centrum Kultury.

Pierwsze działanie animacyjne prowadzone było na terenie powiatu szydłowieckiego. Jego kulminacją stał się niezwykły koncert MARIMBA W KAMIENIOŁOMIE, który odbył się 2 września 2012 r. w kamieniołomie we wsi Śmiłów.

Drugie działanie zostało zrealizowane we wsi Pogorzel, gmina Osieck. Jego zwieńczeniem było otwarcie wystawy "Co się wydarzyło we wsi Pogorzel tego lata?" oraz koncert BACH W POGORZELI, które odbyły się 22 września 2012 r.

Trzecie działanie prowadzone metodą Nowej Kultury odbyło się w powiecie żuromińskim. 15 grudnia 2012 r. w drewnianym kościele w Poniatowie odbył się koncert HARFA W PONIATOWIE.

Dodatkowo w ramach działań przeprowadziliśmy dwa warsztaty - w Żurominie i Pułtusku. Warsztat w Żurominie odbył się 7 listopada 2012 r. w gościnnych przestrzeniach Żuromińskiego Centrum Kultury. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z Żuromina i okolic, m.in. z pobliskiego Bieżunia. W Pułtusku natomiast we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Joachima Lelewela zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty, które poprowadzili Józef Szkandera i Marek Sztark. W dniach 19-20 listopada 2012 r. w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki zgromadzili się przedstawiciele instytucji kultury z Pułtuska i okolic oraz dziennikarze z lokalnej prasy.

Współpraca: Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów.

Na zakończenie projektu planowane jest wydanie publikacji poprojektowej wraz z filmem.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.