Cele programu Kierunek Kultura i Mazowieckiego Obserwatorium Kultury:

 • rozwój Mazowsza w oparciu o kapitał kulturowy regionu;
 • przełamywanie barier w relacjach pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi, animatorami kultury, artystami oraz mieszkańcami;
 • zainicjowanie pod auspicjami MCKiS sieci Liderów kulturalnych z Warszawy oraz okolic - instytucji i organizacji posiadających doświadczenie, potencjał, motywację do nowatorskich działań kulturalnych i społecznych;
 • wzmocnienie potencjału najaktywniejszych Liderów;
 • uaktywnienie warszawskich animatorów na Mazowszu, integrowanie regionu z metropolią poprzez wspólne inicjatywy kulturalne;
 • sformułowanie rekomendacji do strategii funkcjonowania instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury w województwie mazowieckim;
 • zbadanie stopnia zaawansowania istniejącej współpracy i wzajemnych wpływów między organizacjami działającymi w dziedzinie kultury na Mazowszu i w Warszawie;
 • wypracowanie i wprowadzenie modelu stałych badań działalności kulturalnej i jej przemian, zjawisk kulturalnych oraz uczestnictwa w kulturze;
 • wypracowanie narzędzi badania uczestnictwa w kulturze we współpracy z organizacjami działającymi na Mazowszu i innymi podmiotami;
 • zbadanie uczestnictwa i nieuczestnictwa w kulturze na terenie wybranych powiatów województwa mazowieckiego;
 • stworzenie systemu wsparcia eksperckiego dla organizacji prowadzących działalność kulturalną na Mazowszu;
 • zbadanie i praktyczne przetestowanie, co mogą zrobić animatorzy kultury, edukatorzy kulturalni, instytucje kultury, samorządowi organizatorzy instytucji kultury, by tworzyć warunki do „żywego" uczestnictwa w kulturze w rozumieniu opisanym w publikacji „Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze" pod red. Wojciecha Kłosowskiego;
 • stworzenie portalu będącego bazą informacji o organizacjach działających w kulturze na terenie województwa mazowieckiego, rodzajach prowadzonych przez nie działań oraz badaniach działalności i zjawisk kulturalnych.